Popularny model mózgowia - po łacinie

Jeden z najpopularniejszych modeli mózgowia z opisem po łacinie. Na przekroju strzałkowym opisałem mniej lub bardziej charakterystyczne struktury widoczne na tym modelu.

POZIOM: 2
POZIOM: 3

Film powstał w ubiegłym roku, i wówczas jeszcze nie hołdowałem zasadom oznaczania najbardziej prawdopodobnych granic danej struktury oraz stosowania angielskiego zamiast łaciny. Cóż, panta rhei...

Poniżej lista terminów użytych w filmie, w kolejności pojawiania się:

Encephalon - mózgowie

Na początek pięć głównych części mózgowia:
Myelencephalon - rdzeniomózgowie
Metencephalon - tyłomózgowie wtórne
Mesencephalon - śródmózgowie
Diencephalon - międzymózgowie
Telencephalon - kresomózgowie

Prezentacja dotycząca mózgowia:

Rdzeniomózgowie
Zaczynamy od struktur rdzeniomózgowia: Medulla oblongata - rdzeń przedłużony, a w nim wyraźnie widoczna przestrzeń Canalis centralis - kanał środkowy.

Tyłomózgowie wtórne
Most
Do tyłomózgowia wtórnego należy Pons - most, w którym anatomicznie możemy wyróżnić dwie części:
Pars ventralis pontis - część brzuszną mostu oraz Pars dorsalis pontis - część grzbietową mostu.

Komora IV
Przestrzeń należąca zarówno do rdzeniomógowia jak i tyłomózgowia wtórnego to Ventriculus quartus - komora czwarta, a jej trójkątne zwieńczenie nazwane jest po prostu Fastigulum - wierzchem (stąd nazwa jednego z jąder móżdżku - jądro wierzchu). Dno komory czwartej tworzy tzw. Fossa rhomboidea - dół równoległoboczny, a jedno z miejsc odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego to Apertura mediana ventriculi quarti - otwór pośrodkowy komory czwartej. Elementami ograniczającymi światło komory czwartej są również zasłony rdzeniowe, nieparzysta Vellum medullare superius - zasłona rdzeniowa górna oraz parzysta Vellum medullare inferius - zasłona rdzeniowa dolna.

Móżdżek
Oprócz mostu do tyłomózgowia wtórnego zaliczamy Cerebellum - móżdżek, składający się z istoty białej, makroskopowo nazwanej Lamina alba - blaszka biaława oraz istoty szarej tworzącej korę móżdżku i jądra głębokie móżdżku. Na zasłonie rdzeniowej górnej spoczywa część robaka Lingula cerebelli - języczek móżdżku. Widoczna jest także Fissura prima - szczelina pierwsza, oddzielająca płat przedni móżdżku od płata tylnego móżdżku. Na takim przekroju widoczny jest również Uvula vermis - języczek robaka i Nodulus - grudka, także będąca częścią robaka. Tonsilla cerebelli - migdałek móżdżku to już część półkuli móżdżku.

Śródmózgowie
Do Mesencephalon - śródmózgowia zaliczyć można konar mózgu, (na powierzchni widoczna jego część przednia: Crus cerebri - odnoga mózgu), Tegmentum mesencephali - nakrywkę śródmózgowia oraz Tectum mesencephalipokrywę śródmózgowia. (Uwaga: na filmie zaznaczyłem odwrotnie tectum i tegmentum. Ech... szewc bez butów chodzi). Pokrywę tworzą m.in. Colliculus superior - wzgórek górny oraz Colliculus inferior - wzgórek dolny (obie struktury parzyste). Przestrzeń śródmózgowia wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym to Aqueductus cerebri - Wodociąg mózgu.

Międzymózgowie
Do Diencephalon - międzymózgowia zalicza się wzgórzomózgowie (na filmie zaznaczona jego największa część: Thalamus - wzgórze) oraz Hypothalamus - podwzgórze. Oba wzgórza często zrośnięte są za pomocą Adhesio interthalamica - zrostu międzywzgórzowego. Granicą pomiędzy wzgórzem a podwzgórzem jest Sulcus hypothalamicus - bruzda podwzgórzowa. Międzymózgowie tworzy ścianę boczną komory trzeciej, która z komorami bocznymi komunikuje się za pomocą Foramen interventriculare - otworu międzykomorowego. Ważnym punktem orientacyjnym dla struktur podwzgórza są Chiasma opticum - skrzyżowanie wzrokowe, Tuber cinereum - Guz popielaty i Corpus mammillare - ciało suteczkowate (twór parzysty).

Na modelu zaznaczony jest również Plexus choroideus ventriculi tertii - splot naczyniówkowy komory trzeciej. Ventriculus tertius - komora trzecia posiada kilka zachyłków, z czego bardzo dobrze widoczny jest Recessus opticus - zachyłek wzrokowy oraz Recessus infundibuli - zachyłek lejka.

Kresomózgowie
Telencephalon - kresomózgowie można podzielić na kresomózgowie nieparzyste i kresomózgowie parzyste (czyli półkule mózgu). Do kresomózgowia nieparzystego zaliczamy Lamina terminalis - blaszkę krańcową, Commisura anterior - spoidło przednie, Fornix - sklepienie (w którym wyróżnić można tu niewidoczne dwie odnogi połączone spoidłem sklepienia, Columna fornicis - odnogę sklepienia (parzysta) oraz Corpus fornicis - trzon sklepienia), Corpus callosum - Ciało modzelowate, podzielone na Rostrum - dziób, Genu - kolano, Truncus - pień oraz Splenium - płat. Septum pellucidum - przegroda przezroczysta często składa się z dwóch blaszek - prawej i lewej oddzielonych od siebie jamą przegrody przezroczystej.

Prezentacje dotyczące kory mózgu:


oraz prezentacja przekrojów mózgowia:No comments:

Post a Comment